قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات

150 150 ویرا

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات

اشتراک گذاری این مطلب...

ویرا

متن درباره ویرا

درباره نویسنده: ویرا

دیدگاهی بگذارید